Praksa teorije: Matko Meštrović i dizajn

HDD - Hrvatsko dizajnersko društvo, Zagreb, Hrvbatska, 2020.

Autori izložbe i postava: Marko Golub, Dejan Kršić, Ora Mušćet
Grafički dizajn: Dejan Kršić
Organizacija: HDD – Hrvatsko dizajnersko društvo / HDD galerija

Izloženi umjetnici:

Matko Meštrović

Komponirana od brojnih dokumenata, tekstova, citata, artefakata, knjiga, časopisa, fotografija i drugih materijala, izložba nam daje osnovni kronološki i tematski pregled svih, u kontekstu dizajna, važnih poglavlja života i djelovanja Matka Meštrovića. Tim temama priključene su i neke koje nisu u izravnom dodiru s dizajnerskom praksom i okruženjem, ali osim što su neizbježne za cjeloviti uvid u rad ovog autora, pomažu nam baciti novo svjetlo upravo na Meštrovićev interes za dizajn.

U HDD galeriji tako ovog puta vidimo panoramu koja seže od njegovih likovnokritičarskih početaka, kritike velikih spomeničkih projekata 1960-ih, angažmana i ključne uloge u kreiranju diskursa oko Novih tendencija, časopisa Bit International čiji broj o dizajnu upravo on uređuje, duhovnog i svjetonazorskog okruženja Gorgone čiji je bio član, djelovanja u okviru Centra za industrijsko oblikovanje gdje Meštrović od 1965. do 1969. vodi Odjel za informiranje i uređuje časopise i publikacije, sudjelovanja na različitim važnim internacionalnim strukovnim kongresima i skupovima i uspostavljanja međunarodnih veza i kontakata, prelaska na Radioteleviziju Zagreb gdje ranih 70-ih nadgleda provedbu novog vizualnog identiteta kuće ali tamo i ostaje sve do kasnih 1980-ih, sudjelovanja u radu brojnih strukovnih žirija, različitih inicijativa za osnivanje visokoškolskog obrazovanja dizajnera koje 1989. kulminiraju pokretanjem Studija dizajna u Zagrebu, do vođenja Zavoda za kulturu Hrvatske, predavanja povijesti i teorije dizajna na Studiju dizajna u Zagrebu i rada Ekonomskom institutu u Zagrebu itd.

Izložba stavlja poseban fokus i na brojna izdanja čiji je Meštrović autor ili urednik – knjige, časopise, biltene – ključne teorijske i kritičke tekstove, dizajnerske projekte koje je nadgledao ili bio dionikom njihova nastanka, važne dokumente, korespondenciju, referentna izdanja iz njegovog arhiva, ali i nekoliko njegovih poetskih tekstova, usredotočenih na odraz čovjeka sa svijetom, na poimanje života, smrti i duha, na subjekt i njegovu okolinu i na pojmovni aparat kojim se ta relacija ostvaruje.

📷: Ora Muščet

PRESS:

dizajn.hr: Kontinuirana istraživanja Matka Meštrovića ● I. dio: kritika, Nove tendencije, Gorgona

Otvorenje izložbe

Katalog izložbe

Autori: Marko Golub, Dejan Kršić, Ora Mušćet
Izdavač:
 Hrvatsko dizajnersko društvo
Za izdavača: Maša Milovac
Urednik:
 Marko Golub
Tekst: Dejan Kršić, Marko Golub, Ora Mušćet
Dokumentacija, obrada materijala, skeniranje i fotografije izložbe: Ora Mušćet
Korektura i lektura: Mirjana Jakušić
Obrada fotografija: Marija Matijašec
Grafički dizajn i layout: Dejan Kršić
Pisma: American typewriter & Jannon t Moderne (Storm tf)
Papir: Maxi Offset 120 g, Xantur 250 g (Igepa-plana d.o.o.)
Tisak: Tiskara Zelina, Sv. Ivan Zelina
📷 knjige: Monika Džak